Uittreksel uit arrest nr. 201/2009 van 17 december 2009 Rolnummer 4774 In zake : het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de bijzondere wet van 12 juli 2009 « tot wijziging van

Uittreksel uit arrest nr. 201/2009 van 17 december 2009

Rolnummer 4774

In zake : het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de bijzondere wet van 12 juli 2009 « tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof » en van de wet van 24 juli 2009 « tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, wat de financiële crisis betreft », ingesteld door Marc Jodrillat.

Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer,

samengesteld uit voorzitter P. Martens en de rechters-verslaggevers M. Melchior en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux,

wijst na beraad het volgende arrest :

 1. Onderwerp van het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing en rechtspleging

  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 september 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 september 2009, heeft Marc Jodrillat, wonende te 4357 Donceel, rue Tombeux 15, een beroep tot vernietiging en een vordering tot schorsing ingesteld van de bijzondere wet van 12 juli 2009 « tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2009, tweede editie) en van de wet van 24 juli 2009 « tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, wat de financiële crisis betreft » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2009).

  Op 6 oktober 2009 hebben de rechters-verslaggevers M. Melchior en T. Merckx-Van Goey, met toepassing van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht aan het Hof, zitting houdend in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen waarbij wordt vastgesteld dat het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing klaarblijkelijk niet ontvankelijk zijn.

  (...)

 2. In rechte

  (...)

  B.1. Marc Jodrillat vordert de vernietiging en de schorsing van de bijzondere wet van 12 juli 2009 « tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof » en van de wet van 24 juli 2009 « tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, wat de financiële crisis betreft ».

  ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT