Rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. - Verklaringen van openbaar nut en Onteigeningen ROTSELAAR. - Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 7 maart 200

Rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. - Verklaringen van openbaar nut en Onteigeningen

ROTSELAAR. - Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 7 maart 2006 wordt de oprichting van een rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Rotselaar van openbaar nut verklaard.

Nr. 21080

1) Geografische omschrijving :

Rotselaar : VBR aansluiting Rotselaar op Aarschot

2) Kadastrale gegevens :

Gemeente : Rotselaar

Kadastraal bekend onder : Afdeling : 3; Sectie : B;

Percelen : nrs. : 6 a, 6 b, 5 c, 5 b, 4 d, 4 e, 4 h, 4 c, 3, 2 b, 2 c, 2 d, 1, 40 m, 56 a, 20, 30 f, 31/02 a, 39 d, 39 e, 39 m, 39 n, 38 a, 39 l, 43 d, 43 e, 44 l 2, 44 v en 44 m 2.

Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1; Sectie : E;

Perceel : nr. 177 a.

3) Reden van openbaar nut verklaring :

Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (VBR) onder, op of boven private onbebouwde gronden, die niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.

4) Bevoegde instantie :

Na deze verklaring van openbaar nut zal de N.V. Aquafin de terreinen kunnen bezwaren met een erfdienstbaarheid of in naam van het Vlaamse Gewest verwerven.

5) Plannen ter inzage bij :

- MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur

Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer

Afdeling Water

Cel Milieu-investeringen

Alhambra

Emile Jacqmainlaan 20, bus 5

1000 BRUSSEL

- N.V. Aquafin

Dijkstraat 8

2630 AARTSELAAR

- College van Burgemeester en Schepenen

van en te 3110 ROTSELAAR

6) Wettelijke basis :

Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door de N.V. Aquafin in toepassing van de artikelen 32septies en 32octies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.

7) Datum + bevoegde minister :

7 maart 2006

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Kris PEETERS

8) Verjaring :

Iedere belanghebbende kan door middel van een ondertekend verzoekschrift tegen dit besluit bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring indienen binnen een termijn van 60 dagen na kennisneming.

Het verzoekschrift dient aangetekend te worden neergelegd bij de Raad van State samen met drie gewaarmerkte afschriften en bovendien zoveel afschriften als er tegenpartijen zijn (artikel 85 van het procedurereglement van de Raad van State).

OOSTERZELE. - Een besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 8 februari 2006 machtigt de N.V. Aquafin ertoe de onteigening in naam van het Vlaamse Gewest, maar op eigen kosten, te verrichten van de onroerende goederen nodig voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfastructuur.

Nr. 21237B ONT NB

1) Geografische omschrijving :

Oosterzele : collector Molenbeek - Oosterzele Zuid

2) Kadastrale gegevens :

Kadastraal bekend onder : Afdeling : 2; Sectie : B;

Perceel : nr. 472 h (148 m2).

3) Reden van openbaar nut verklaring :

Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector) onder, op of boven private onbebouwde gronden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT