Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 13 november 2023, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun functies van leden van de Commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan mevr. LANOY Sophie en de heer DENYS Marnix, plaatsvervangende leden.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij de genoemde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT