Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemeen beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 19 december 2022

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemeen beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid

Bij koninklijk besluit van 19 december 2022, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van plaatsvervangend lid van het Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer WARLOP Louis.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer NEETENS...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT