Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor radio-isotopen

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 30 juli 2022, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun functies van leden van de Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan mevr. VANDIEPENBEECK Dominique, werkend lid en aan de heer DUFRANE Patrick, plaatsvervangend lid.

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT