Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 17 juli 2022

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Eervol ontslag

Bij koninklijk besluit van 17 juli 2022, wordt met ingang van 1 augustus 2022, aan Mevrouw Marie-Laurence LAMBERT, eervol ontslag verleend uit haar ambt van attaché arts-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Mevrouw...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT