Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 14 juli 2022, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun functies van leden van de Commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan mevr. VAN MEIRHAEGHE Katrien, werkend lid en aan de dames DE GROOF Vera en VANDIEPENBEECK Dominique en de heer LUYTEN Steven, plaatsvervangende leden.

Bij hetzelfde besluit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT