Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor pathologische anatomie

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor pathologische anatomie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 16 december 2021, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaande op 10 november 2020, als leden van het Paritair comité voor pathologische anatomie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van :

  1. als vertegenwoordigers van de universiteiten :

    - de dames DRIESSEN Ann, FERDINANDE Liesbeth, GALANT Christine, HAUBEN Esther en REMMELINK Myriam en de heren DELVENNE Philippe en FORSYTH Ramses, in de hoedanigheid van werkende leden en de dames BALDIN Pamela en QUATRESOOZ Pascale en de heren CREYTENS David, LAMMENS Martin en LARSIMONT Denis, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden;

  2. als vertegenwoordigers van wetenschappelijke geneeskundige verenigingen en de kringen voor continue opleiding :

    mevr. BOURGAIN Claire, in de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT