Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregel Op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van 26-10-2021 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Interpretatieregel

Op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van 26-10-2021 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op 08-11-2021 de hierna volgende interpretatieregel vastgesteld :

Interpretatieve regel voor de vergoeding van de farmaceutische specialiteiten met azacitidine als actief bestanddeel.

Vraag:

In welke situatie mag, vanaf 01-01-2022, een farmaceutische specialiteit op basis van azacitidine vergoed worden voor de eerstelijnsbehandeling van volwassenen met acute myeloïde leukemie in combinatie met de specialiteit VenclyxtoR (venetoclax)?

Antwoord :

Indien een volwassen rechthebbende geniet van de vergoeding van een farmaceutische specialiteit op basis van venetoclax...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT