Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Beheerscomité van de Sociale Maribel voor de Overheidssector. - Benoeming van de voorzitter Bij ministerieel besluit van 18 juli 2022

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Beheerscomité van de Sociale Maribel voor de Overheidssector. - Benoeming van de voorzitter

Bij ministerieel besluit van 18 juli 2022, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking:

Wordt de heer Philippe NYS aangesteld als voorzitter van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT