Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Beheerscomité van de Zeevarenden. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 27 september 2020

 
GRATIS UITTREKSEL

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Beheerscomité van de Zeevarenden. - Ontslag en benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 27 september 2020, dat in werking treedt de dag na de publicatie in het Belgisch Staatsblad :

- wordt aan de heer Yuri VERNIERS eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van lid van het beheerscomité van de Zeevarenden, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve werkgeversorganisatie;

- wordt, op voordracht van de betrokken representatieve werkgeversorganisatie, benoemd als lid van hetzelfde Beheerscomité, de heer Marc NUYTEMANS, ter vervanging van de heer Yuri VERNIERS, wiens mandaat hij zal voleindigen;

- wordt aan mevrouw...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT