28 JUNI 2011. - Koninklijk besluit tot benoeming van een toegevoegd rijkscommissaris bij de onderzoeksraad voor de scheepvaart

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de scheepvaart, artikel 16, gewijzigd bij de wetten van 30 december 1933 en 6 augustus 1993;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 oktober 2010;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Mobiliteit,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De heer Christophe SWOLFS, attaché, wordt benoemd tot toegevoegd rijkscommissaris bij de onderzoeksraad voor de scheepvaart.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2011.

Art...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT