Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Overplaatsing Bij besluit van 23 oktober 2002 wordt de heer Thi

Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

Overplaatsing

Bij besluit van 23 oktober 2002 wordt de heer Thierry Noiroux, technicus der vorsing bij het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium, met ingang van 1 november 2002 in dezelfde graad overgeplaatst naar het Rijksarchief te Luik.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT