Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot..., de 26 avril 1999

Artikel 1. In artikel 1, § 2, eerste lid, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, worden tussen de woorden "van verstrekkers van implantaten" en de woorden " en Q voor het bijkomend honorarium" de woorden "R voor die van de logopedisten" ingevoegd.

Art. 2. De bijlage bij het voormelde koninklijk besluit van 14 september 1984 wordt aangevuld met een "HOOFDSTUK X. - Logopedie." waarvan de tekst zich in bijlage bij dit besluit bevindt.

Art. 3. In de bijlage bij het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen, wordt "HOOFDSTUK 1. - Logopedie verstrekkingen.", gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 mei 1996, opgeheven.

Art. 4. De waarde van de in artikel 1 bedoelde sleutelletter R wordt vastgesteld op de datum waarop een overeenkomst in werking treedt zoals bedoeld in titel III, hoofdstuk V, afdeling I, A, B, en F, en afdeling III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

De waarde van de sleutelletter voor de verstrekkingen van de logopedisten verricht vóór deze datum, blijft dezelfde als deze voorzien bij het in artikel 3 bedoelde koninklijk besluit van 10 januari 1991 voor de vermenigvuldigingsfactor M zoals vastgesteld overeenkomstig de nationale overeenkomst gesloten tussen de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen in toepassing van artikel 44 van de voormelde gecoördineerde wet.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Onverminderd artikel 4 blijft het in artikel 3 bedoelde hoofdstuk 1 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 10 januari 1991 evenwel van toepassing op alle aanvragen tot tussenkomst die door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds werden ontvangen vóór deze datum.

Art. 6. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 april 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken,

Mevr. M. DE GALAN

BIJLAGE.

Art. N. Bijlage. Wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, wordt aangevuld als volgt :

"HOOFDSTUK X. - Logopedie. ".

" Art. 36. § 1. Worden geacht tot de bevoegdheid van de logopedisten (R) te behoren :

771470 - 771481

Logopedisch bilan met schriftelijk verslag minstens

bevattend een analyse van de taal-, spraak- of

stemstoornissen aan de hand van de uitgevoerde proeven

en een voorstel van logopedisch behandelingsprogramma R 35

Voor de verstrekking 771470 - 771481 kan een verzekeringstegemoetkoming worden verleend op voorwaarde dat :

- ze wordt verricht door een logopedist die voldoet aan de voorwaarden opgenomen in § 8 van dit artikel;

- de rechthebbende een taal-, spraak- of stemstoornis heeft waarvan de behandeling door de verzekering ten laste wordt genomen;

- ze wordt verricht ingevolge een verzoek en op voorschrift van een geneesheer, specialist voor otorhinolaryngologie, voor neurologie, voor neuropsychiatrie, voor psychiatrie, voor neurochirurgie, voor inwendige...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT