Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1981 houdende vaststelling van het bedrag der retributies verschuldigd voor bepaalde geneeskundige onderzoeken die door de Sociaal-Medische Rijksdienst worden uitgevoerd., de 19 mai 1995

Artikel 1. Het koninklijk besluit van 27 april 1981 houdende vaststelling van het bedrag der retributies verschuldigd voor bepaalde geneeskundige onderzoeken die door de Sociaal-Medische Rijksdienst worden uitgevoerd, wordt aangevuld met een artikel 4bis dat luidt als volgt :

"De organismen van openbaar nut die enkel een beroep doen op de Sociaal-Medische Rijksdienst voor de vaststelling van de eventuele nasleep van arbeidsongevallen of van ongevallen op de weg van en naar het werk, waarvan leden van hun personeel het slachtoffer zijn, alsook voor de organisatie van het verschijnen voor de Pensioencommissies van hun ambtenaren die in disponibiliteit zijn geplaatst, moeten aan de Sociaal-Medische Rijksdienst een jaarlijkse vaste retributie van 310 frank betalen per ambtenaar, berekend op het gemiddelde van het personeelsbestand dat tijdens het dienstjaar is tewerkgesteld.".

Art. 2. Het eerste lid van artikel 6bis van ditzelfde besluit, wordt vervangen door de volgende bepaling :

"De retributies bepaald in de artikelen 2, 3, 4, 4bis en 5 van hetzelfde besluit zijn gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen van de maand mei 1994.".

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 4. Onze Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksge- zondheid en Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 mei 1995.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu,

J. SANTKIN

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 augustus 1980, betreffende de budgettaire voorstellen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT