6 NOVEMBER 2008. - Verordening nr. 08/02 tot vaststelling van de rekening 2006, bekrachtigd bij Collegebesluit nr. 08/417

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. - De Begrotingsrekening

Afdeling 1. - De gewone dienst

Artikel 1. De vastleggingen van de gewone uitgaven uitgevoerd ten laste van de begrotingskredieten over het dienstjaar 2006 belopen 127.601.697,46 EUR onderverdeeld als volgt :

KredietenVastleggingenUitgaven voorzien in de oorspronkelijke begroting99.734.277,4595.008.603,92 Overboekingen voorzien in de oorspronkelijke begroting27.854.700,0025.269.578,38Uitgaven voorzien in de schuldvorderingsstaat9.776.647,437.323.515,16 TOTAAL137.365.624,88127.601.697,46

Art. 2. De vastgestelde rechten voor de gewone dienst over het dienstjaar 2006 belopen 135.413.091,82 EUR onderverdeeld als volgt :

RamingenVastgestelde rechtenOntvangsten voorzien in de oorspronkelijke begroting107.691.900,00108.186.865,76Overboekingen voorzien in de oorspronkelijke begroting11.942.236,459.593.650,83Ontvangsten voorzien voor vorige dienstjaren7.955.950,8317.632.575,23 TOTAAL127.590.087,28135.413.091,82

Art. 3. §1. De aangerekende uitgaven van de gewone dienst over het dienstjaar 2006 belopen 117.179.235,06 EUR, onderverdeeld als volgt :

VastleggingenAanrekeningenUitgaven voorzien in de oorspronkelijke begroting95.008.603,92 85.358.567,29Overboekingen voorzien in de oorspronkelijke begroting25.269.578,3825.269.578,38Uitgaven voorzien in de schuldvorderingsstaat7.323.515,16 6.551.089,39TOTAAL127.601.697,46 117.179.235,06

§2. De naar het dienstjaar 2007 over te dragen vastleggingen belopen 10.422.462,40 EUR

Afdeling 2. - De buitengewone dienst

Art. 4. De vastleggingen van de buitengewone uitgaven uitgevoerd ten laste van de begrotingskredieten over het dienstjaar 2006 belopen 42.339.590,96 EUR onderverdeeld als volgt :

KredietenVastleggingenUitgaven voorzien in de oorspronkelijke begroting23.216.300,00 18.008.501,95Overboekingen voorzien in de oorspronkelijke begroting320.000,00 320.000,00Uitgaven voorzien in de schuldvorderingsstaat24.405.212,8424.011.089,01 Totaal47.941.512,8442.339.590,96

Art. 5. De vastgestelde rechten voor de buitengewone dienst over het dienstjaar 2006 belopen 42.540.322,50 EUR onderverdeeld als volgt :

RamingenVastgestelde rechtenOntvangsten voorzien in de oorspronkelijke begroting6.624.200,005.508.964,31 Ontvangsten voorzien voor vorige dienstjaren87.588,4424.492.802,28Overboekingen voorzien in de oorspronkelijke begroting16.979.100,0012.538.555,91...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT