Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. - Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt van 29 november 2005 met betrekking tot de toeken

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. - Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt van 29 november 2005 met betrekking tot de toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan EDF Belgium N.V. (BESL-2005-74)

De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en de Gasmarkt;

Gelet op artikel 16 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt,

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de aardgasmarkt,

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2002 betreffende de inwerkingtreding van de bepalingen van het Aardgasdecreet;

Overwegende :

Dat EDF Belgium N.V., hierna genoemd "de aanvrager", op 4 oktober 2005, bij de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en de Gasmarkt, hierna genoemd "de VREG", een aanvraag heeft ingediend tot het bekomen van een vergunning voor de levering van aardgas via het aardgasdistributienet aan in aanmerking komende afnemers in het Vlaamse Gewest;

Dat de aanvrager op vraag van de VREG bijkomende informatie heeft verstrekt om het aanvraagdossier te vervolledigen.

Dat het dossier op 16 november 2005 volledig werd verklaard;

Dat de aanvrager hierin aantoont dat hij voldoet aan de voorwaarden inzake financiële capaciteit vastgesteld in Titel III, Hoofdstuk I, Afdeling I, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de aardgasmarkt, zonder dat dit kan beschouwd worden als een goedkeuring of bekrachtiging van de inhoud van het door de aanvrager ingediende business- en financieel plan door de VREG;

Dat de aanvrager hierin aantoont dat hij voldoet aan de voorwaarden inzake technische capaciteit vastgesteld in Titel III, Hoofdstuk I, Afdeling I, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de aardgasmarkt;

Dat de aanvrager hierin eveneens aantoont te voldoen aan de voorwaarden inzake professionele betrouwbaarheid, zoals bepaald in Titel III, Hoofdstuk I, Afdeling II, van voornoemd besluit van de Vlaamse Regering;

Dat de aanvrager hierin eveneens aantoont te voldoen aan de voorwaarden inzake de capaciteit om aan de behoeften van de klanten te...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT