1 FEBRUARI 2011. - Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt met betrekking tot de toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Enovos Luxembourg SA (BESL-2011-3)

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en de Gasmarkt,

Gelet op artikel 4.3.1. van het Energiedecreet van 8 mei 2009,

Gelet op Titel III, Hoofdstuk II van het Energiebesluit van 19 november 2010,

Overwegende,

Dat Enovos Luxembourg S.A., hierna genoemd "de aanvrager", op 17 november 2011, bij de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en de Gasmarkt, hierna genoemd « de VREG », een aanvraag heeft ingediend tot het bekomen van een vergunning voor de levering van aardgas via het aardgasdistributienet aan eindafnemers in het Vlaamse Gewest;

Dat de aanvrager op vraag van de VREG bijkomende informatie heeft verstrekt om het aanvraagdossier te vervolledigen;

Dat het dossier op 6 januari 2011 volledig werd verklaard;

Dat de aanvrager hierin aantoont dat hij voldoet aan de voorwaarden inzake financiële capaciteit vastgesteld in Titel III, Hoofdstuk II, Afdeling I, Onderafdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010, zonder dat dit kan beschouwd worden als een goedkeuring of bekrachtiging van de inhoud van het door de aanvrager ingediende business- en financieel plan door de VREG;

Dat de aanvrager hierin aantoont dat hij voldoet aan de voorwaarden inzake technische capaciteit vastgesteld in Titel III, Hoofdstuk II, Afdeling I, Onderafdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010;

Dat de aanvrager hierin eveneens aantoont te voldoen aan de voorwaarden inzake professionele betrouwbaarheid, zoals bepaald in Titel III, Hoofdstuk II, Afdeling I, Onderafdeling II van het Energiebesluit van 19 november 2010;

Dat de aanvrager hierin eveneens aantoont te voldoen aan de voorwaarden inzake de capaciteit om aan de behoeften van de klanten te voldoen, zoals bepaald in Titel III, Hoofdstuk II, Afdeling I, Onderafdeling III van het Energiebesluit van 19 november 2010;

Dat de aanvrager bevestigt te voldoen aan de voorwaarden inzake de beheersmatige en juridische...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT