Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technische reglementering specialisten : wettelijke metrologie (m/v) (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG08829) Na deze sel

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technische reglementering specialisten : wettelijke metrologie (m/v) (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG08829)

Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste plaats verscheidene geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximumaantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Deze personen worden er enkel in opgenomen op hun vraag en voor zover zij een attest hebben voorgelegd waarin hen de hoedanigheid van persoon met een handicap wordt toegekend. De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst, blijven hun rangschikking behouden zonder beperking in de tijd.

Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van indiensttreding o.a. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat.

Toelaatbaarheidsvereiste :

Vereiste diploma's op 14 april 2008 : diploma van burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, landbouwkundig ingenieur of ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieÎn.

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT