Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Wijzigingen, de 17 octobre 2019

Artikel M.

  1. Artikel 149, nr. 1, van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers, vervangen bij de wijziging van 23 oktober 2014, wordt vervangen door wat volgt:

"1. De Kamer wijst bij het begin van iedere zittingsperiode, overeenkomstig de artikelen 157 en 158, uit haar midden de vaste leden aan van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité P en het Vast Comité I, bedoeld in artikel 66bis van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, waarbij zoveel leden worden benoemd als nodig is opdat elke in de vaste commissies vertegenwoordigde politieke fractie in de commissie vertegenwoordigd zou zijn door ten minste een lid.

Elke politieke fractie die niet vertegenwoordigd is in de commissie wijst onder haar leden een lid aan dat zal deelnemen aan de werkzaamheden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT