Reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten dat beperkende voorwaarden oplegt bij de commercialisering, bij de consumenten, van bepaalde verzekeringsovereenkomsten over multimedia-apparaten, de 20 octobre 2022

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

 1. multimedia-apparaten: alle apparaten die toegang verlenen tot het internet, en/of waarmee beelden kunnen worden geprojecteerd, en/of waarmee geluid kan worden verspreid, alsook de bijbehorende accessoires, zoals telefoons, smartphones, computers, spelconsoles, tablets, e-readers, televisietoestellen, fototoestellen, printers, smartwatches;

 2. multimediaverzekeringspolissen: verzekeringspolissen die voorzien in een volledige of gedeeltelijke dekking van

  (i) elke vorm van schade,

  (ii) elke vorm van slechte werking,

  (iii) verlies,

  (iv) diefstal,

  (v) frauduleus gebruik,

  ongeacht de oorzaak daarvan, met betrekking tot een multimedia-apparaat of de programma's die erop kunnen worden geïnstalleerd;

 3. consument: een consument in de zin van artikel I.1, eerste lid, 2°, van het Wetboek van Economisch Recht.

  Art. 2. Beperkende voorwaarden voor de commercialisering van bepaalde verzekeringsovereenkomsten over multimedia-apparaten

  Het is eenieder verboden om bij consumenten in België multimediaverzekeringspolissen te commercialiseren of hun de onderschrijving van dergelijke multimediaverzekeringspolissen voor te stellen waarvan de premie in termijnen wordt betaald, en niet, op een van bij de aanvang bij overeenkomst vastgestelde manier, in gelijke delen wordt opgesplitst waarvan de betaling regelmatig wordt gespreid over de volledige looptijd van de overeenkomst.

  Art. 3. Inwerkingtreding

  Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het koninklijk besluit tot goedkeuring ervan in werking treedt.

  Handtekening

  Brussel, 20 oktober 2022.

  De Voorzitter van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten,

  J.-P. SERVAIS

  Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 20 oktober 2022 tot goedkeuring van het règlement van 4 oktober 2022 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten dat beperkende voorwaarden oplegt bij de commercialisering, bij de consumenten, van bepaalde verzekeringsovereenkomsten over multimedia-apparaten

  FILIP

  Van Koningswege :

  Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk

  P.-Y. DERMAGNE

  De Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en de Nationale loterij,

  V. VAN PETEGHEM

  De Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee,

  V. VAN QUICKENBORNE

  De Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming,

  E. DE BLEEKER

  Aanhef

  De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten,

  Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, artikel 30bis, eerste lid, 1° ;

  Gelet op het advies van de bijzondere raadgevende commissie Verbruik, gegeven op 15 juli 2022;

  Gelet op het advies van de Raad van Toezicht, gegeven op 29 september 2022,

  Besluit :

  Verslag aan de Koning

  Toelichting

  1. Context en verantwoording van de beperkende maatregelen met betrekking tot de commercialisering, bij de consumenten, van bepaalde verzekeringsovereenkomsten die de aan multimedia-apparaten verbonden risico's dekken, gelet op de belangen van de gebruikers van financiële producten

   Wanneer consumenten een multimedia-apparaat kopen, stellen ondernemingen hun vaak een verzekeringspolis voor die de schade aan, de slechte werking van, het verlies van of de diefstal van dat apparaat dekken. In bepaalde gevallen zijn die ondernemingen als neventussenpersonen ingeschreven bij de FSMA. Zo'n inschrijving is echter niet nodig op voorwaarde, met name, dat het bedrag van de jaarlijkse premie niet hoger is dan 200 euro, taksen niet inbegrepen (zie art. 258, § 1, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen).

   In die sector gebeurt het ook vrij vaak dat de premie in maandelijkse termijnen moet worden betaald. Sommige van die overeenkomsten stellen de cliënt vrij van de betaling van de eerste maandelijkse termijn (`gratis dekkingsperiode') en/of doen de maandelijkse termijnen geleidelijk stijgen in de loop van de overeenkomst. Bovendien laat de wet van 4 april 2014 de verzekeringnemer toe om de overeenkomst, als deze via een voorafgetekende polis of...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT