Koninklijk besluit houdende het reglement van de ' Pick-3 ', openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 31-08-2002 en tekstbijwerking tot 23-06-2005)., de 9 août 2002

Artikel 1. De Nationale Loterij organiseert de openbare loterij die "Pick-3" wordt genoemd, overeenkomstig de regels die in dit besluit bepaald worden.

Art. 2. Per week zijn er zes trekkingen van de Pick-3, waarbij een trekking wordt gehouden elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag, behalve op feestdagen, op de door de Nationale Loterij vastgestelde uren.

Art. 3. De deelneming aan Pick-3 bestaat erin het volledige of het gedeeltelijke resultaat te voorspellen van een trekking van een nummer van 3 cijfers uit de reeks nummers gaande van 000 tot 999.

Art. 4. De deelnemingsverwerving geschiedt volgens de on line-verwerkingsmethode, namelijk onvertraagd via een netwerk van terminals die rechtstreeks verbonden zijn met een computersysteem van de Nationale Loterij waaraan ze ter registratie de deelnemingsgegevens doorgeven die voorkomen die op het in artikel 5 bedoelde formulier of die voortvloeien uit de zogenaamde " Quick-Pick "-formule, bedoeld in artikel 10.

De terminals worden door de Nationale Loterij geplaatst in de on line-centra waarmee ze in dit verband een overeenkomst heeft gesloten.

Art. 5. § 1. De deelnemers brengen hun voorspellingen uit door middel van één enkel model van formulier dat uit één enkel luik bestaat.

De gegevens die door de deelnemers op de formulieren worden aangebracht, hebben slechts een indicatieve waarde en vormen geen bewijs van deelneming. Na verwerking door de terminal worden de formulieren teruggegeven aan de deelnemers, die er vrij over beschikken.

§ 2. Het in § 1, eerste lid, bedoelde model van formulier kan, naar keuze van de deelnemer, gebruikt worden voor de deelnemingsverwerving voor 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 of 24 opeenvolgende trekkingen.

§ 3. Op de voorzijde van de formulieren staat een voorgedrukt nummer dat bestaat uit 2 groepen van 3 veranderlijke cijfers en dat uitsluitend betrekking heeft op het beheer van de formulieren.

Enkel de formulieren uitgaande van de Nationale Loterij zijn geldig voor de deelnemingsverwervingen. Ze worden ter beschikking gesteld van de deelnemers in de on line-centra. De Nationale Loterij kan aan deze centra toestemming verlenen om formulieren tegen de door haar vastgestelde prijs te verkopen.

Art. 6. § 1. Op de voorzijde van het in artikel 5, § 1, eerste lid bedoelde formulier staan 5 verticale roosters die, gezien van links naar rechts, genummerd zijn van 1 tot 5. Elk rooster telt 30, in 3 parallelle kolommen geschikte vakjes. Gaande van links naar rechts worden deze kolommen respectievelijk "kolom van de honderdtallen", "kolom van de tientallen" en "kolom van de eenheden" genoemd. Elke kolom telt 10 vakjes waarbinnen een verschillend cijfer gedrukt staat, namelijk van boven naar onderen, in stijgende numerieke orde, de cijfers 0 tot 9.

De deelnemer vult naar eigen keuze, verplicht beginnend van links, 1, 2, 3, 4 of 5 roosters in, overeenkomstig de in § 4 bedoelde voorwaarden.

§ 2. Onder elk rooster staan 4 onderscheiden vakjes in 1 kolom. Deze 4 vakjes verwijzen naar de 4 speelmogelijkheden die voor elk rooster aan de deelnemer geboden worden. Van boven naar onderen verwijzen deze vakjes naar deelname aan de spellen die respectievelijk "In volgorde", "In wanorde", "De eerste twee" en "De laatste twee" worden genoemd.

Voor elk ingevuld rooster dient de deelnemer een x-vormig kruis in het of de vakje(s) te plaatsen die overeenstemmen met de spellen waaraan hij wenst deel te nemen. Hierbij mag het gekozen aantal spellen van rooster tot rooster verschillen.

§ 3. Rechts van de 5 in § 1 bedoelde roosters bevinden zich 8 onderscheiden vakjes waarin de getallen 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 of 24 vermeld staan. Ze stellen de deelnemer in staat te kiezen om deel te nemen aan 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 of 24 opeenvolgende trekkingen.

De deelnemer merkt met een " x "-vormig kruis datgene van de 8 vakjes dat het gekozen aantal trekkingen bepaalt.

§ 4. Per rooster bepaalt de deelnemer :

  1. een nummer van 3 cijfers door een x-vormig kruis te plaatsen in één van de 10 vakjes van de kolom van de honderdtallen, van de kolom van de tientallen en van de kolom van de eenheden, wanneer er gekozen wordt om deel te nemen, hetzij aan meer dan een van de 4 in § 2, eerste lid bedoelde spellen, hetzij alleen aan het spel "In volgorde", hetzij alleen aan het spel "In wanorde". Bij deelneming aan het spel "In wanorde", mag er evenwel geen nummer gekozen worden dat is samengesteld uit 3 gelijke cijfers;

  2. een deel van een nummer van 3 cijfers door een x-vormig kruis te plaatsen in één van de 10 vakjes :

    1. van de kolom van de honderdtallen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT