11 AUGUSTUS 2010. - Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

De Staatssecretaris voor Begroting,

Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 1957 tot wijziging der statuten van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag, inzonderheid artikel 9;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, inzonderheid op artikel 23;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2001 tot regeling van de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de opdracht van de Regeringscommissarissen bij de openbare instellingen van sociale zekerheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2009 tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2009 tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden,

Besluit :

Artikel 1. De heer GHESQUIERE, Stefaan, inspecteur-generaal van Financiën...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT