12 MEI 2011. - Koninklijk besluit houdende ontslag van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht bpost

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 23, § 1, gewijzigd bij wet van 12 december 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juli 2008 houdende ontslag en benoeming van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht bpost, inzonderheid op artikel 2;

Op de voordracht van de Minister van Overheidsbedrijven,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Eervol ontslag uit zijn mandaat van Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht bpost wordt verleend aan de heer Willem...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT