19 JUNI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 betreffende de erkenning en het statuut van de leersecretaris

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen, artikel 40, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 betreffende de erkenning en het statuut van de leersecretaris;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, gegeven op 5 mei 2009;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 23 april 2009;

Gelet op protocol nr. 274.904 van 11 mei 2009 van het sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap-Vlaams Gewest;

Gelet op advies nummer 46.556/1 van de Raad van State, gegeven op 28 mei 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 betreffende de erkenning en het statuut van de leersecretaris wordt vervangen door wat volgt :

Art. 4. Om erkend te worden moet de leertrajectbegeleider slagen voor een functiespecifieke test, georganiseerd door de selector die nagaat of het profiel van de kandidaat overeenstemt met het competentieprofiel van een leertrajectbegeleider, zoals goedgekeurd door de praktijkcommissie.

Art. 2. De artikelen 1, 9°, 5 en 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008, worden opgeheven.

Art. 3. Artikel 8, § 1, 2° van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT