Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jacqueline v

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Jacqueline van Crombrugghe van Leerne, Carlos van Crombrugghe van Leerne en Eveline van Crombrugghe van Leerne, allen woonplaats kiezend bij Mr. Philippe Van Wesemael, advocaat, met kantoor te 1050 Brussel, Waterloosesteenweg 412F, hebben op 22 februari 2008 een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend van het ministerieel besluit van 30 november 2007 houdende gedeeltelijke goedkeuring...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT