12 JANUARI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Bachelor modestylist » (code 650300S38D1), gerangschikt op het niveau van het hoger onderwijs voor toegepaste kunsten voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd door het besluit van de Regent van 31 december 1949, inzonderheid op artikel 6 gewijzigd bij artikel 124 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid op artikel 137;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van de diploma's uitgereikt in het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het advies van 26 november 2010 van de Raadplegingscel vergaderend bij toepassing van artikel 75 van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het eensluidend advies van de Overlegcommissie voor het onderwijs voor sociale promotie van 10 december 2010;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie,

Besluit :

Artikel 1. Het refertedossier van de afdeling « Bachelor modestylist » (650300S38D1) alsmede de refertedossiers van de vormingseenheden waaruit die afdeling bestaat, worden goedgekeurd.

Die afdeling ressorteert onder het niveau van het hoger onderwijs voor toegepaste kunsten...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT