Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Vlaam

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

De VZW Vlaamse Lokale Ontvangers, de feitelijke vereniging van Vlaamse O.C.M.W.-secretarissen, Philip Lefever, Nicole Morren, Jan Hacour, Jan De Meulenaer, Marc Bovy en Hubert Van Kerckhove, allen woonplaats kiezend bij Mrs. Dirk Lindemans en Frank Judo, advocaten, met kantoor te 1000 Brussel, Keizerslaan 3, hebben op 22 februari 2008 een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 - meer bepaald de artikelen 39, 51, 52, 53, 124, 219, 223 en 240 - houdende de minimale voorwaarden voor de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT