Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV VFT BEL

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

De NV VFT BELGIUM, met zetel te 9060 Zelzate, Vredekaai 18, heeft op 21 december 2007 een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend van het besluit van de deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen, van 11 oktober 2007, houdende goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zelzate, zoals definitief vastgesteld bij besluit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT