Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Irène Scholl

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Irne Schollaert, wonende te 9620 Zottegem, Klemhoutstraat 6, en Adeline Petrus, wonende te 9620 Zottegem, Gaverland 6, hebben op 19 november 2007 een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend van het ministerieel besluit van 24 juli 2007, waarbij aan de stad Zottegem de machtiging tot onteigening wordt verleend met toepassing van de spoedprocedure van onroerende goederen ter realisatie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT