Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Rendac

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

De NV Rendac, met zetel te 9470 Denderleeuw, Fabriekstraat 2, heeft op 1 februari 2008 een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend van het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Denderleeuw, van 29 november 2007, houdende goedkeuring van het belastingreglement op de aanvoer, vernietiging en/of verwerking...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT