Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Interv

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

De NV Intervest Offices, met zetel te 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 18, heeft op 18 februari 2008 een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend van het besluit van de gemeenteraad van Hoeilaart, van 20 december 2007, houdende goedkeuring van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT