Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Interm

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

De NV Intermeca, woonplaats kiezend bij Mr. Jan Ghysels, advocaat, met kantoor Terhulpsesteenweg 187, te 1170 Brussel, heeft op 6 augustus 2007 een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend van het ministerieel besluit van 7 juni 2007 betreffende onteigeningen ten algemenen nutte van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT