Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Danny Coene,

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Danny Coene, Marnix De Clercq, Daniël Willems, Louis Vandewijngaerde en Ingrid Moortgat, allen woonplaats kiezend bij Mr. Bruno Van Dorpe, advocaat, met kantoor te 8500 Kortrijk, Loofstraat 39, hebben op 20 februari 2008 een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 - meer bepaald de artikelen 51, 52 en 53 en de artikelen 124, 226, eerste lid, 222, 13°, en artikel 140 - houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT