Rechterlijke Orde. - Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 3 maart 2023 wordt

Rechterlijke Orde. - Verlenging geldigheidsduur

Bij ministerieel besluit van 3 maart 2023 wordt, in toepassing van het artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel en gelet op het ministerieel besluit van 29 januari 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012 houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en het personeel van de hoven en rechtbanken, de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT