Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 90 van 26 april 2024, blz. 46606, [C - 2024/003919], moet volgende verbetering aangebracht worden: In de Nederlandstalige versie

Rechterlijke Orde. - ErratumIn het Belgisch Staatsblad nr. 90 van 26 april 2024, blz. 46606, [C - 2024/003919], moet volgende verbetering aangebracht worden:In de Nederlandstalige versie, in plaats van:" - de aanwijzing van mevr. Scheppens S., substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, wordt hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 24 juni 2024. ",moet gelezen worden:" - de aanwijzing van mevr. Schepens S., substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT