Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 4 mei 2023, dat in werking treedt vanaf heden, is de heer Simon M., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Luik

Rechterlijke Orde

Bij ministerieel besluit van 4 mei 2023, dat in werking treedt vanaf heden, is de heer Simon M., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Luik, gedelegeerd bij het parket-generaal bij het hof van beroep te Luik en het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Luik, benoemd tot lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, in de hoedanigheid van magistraat van het openbaar ministerie voor een termijn van vier jaar.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT