Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 april 2023, - dat in werking treedt op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, wordt aan de heer Vandermeersch C.

Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 18 april 2023,

- dat in werking treedt op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, wordt aan de heer Vandermeersch C., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank Oost-Vlaanderen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

- de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van 67 jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Deschoolmeester F., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, wordt hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 februari 2024.

- dat in werking treedt op 31 januari 2024 `s avonds, wordt mevr. De Leenheer S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen en rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

- de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van 70 jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Winants A., advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, wordt hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 september 2023.

- de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van 67 jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Bricout P., eerste advocaat-generaal bij het arbeidshof te Gent, wordt hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 oktober 2023.

- dat in werking treedt op 12 juni 2024 `s avonds, de heer Thabert L., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, wordt gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van 67 jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar.

- dat in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT