Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 april 2022, in werking tredend op 31 december 2021 `s avonds, is mevr. De Cock H., secretaris bij het parket Brussel

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 24 april 2022, in werking tredend op 31 december 2021 `s avonds, is mevr. De Cock H., secretaris bij het parket Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 28 april 2022, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché bij de gemeenschappelijke steundienst bij het Hof van Cassatie, mevr. Denis M.,

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluiten van 28 april 2022, zijn benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep Bergen:

• Mevr. Thibaut L.

• Mevr. Meurant J.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij ministerieel besluit van 4 mei 2022, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van attaché in de klasse A1 bij het centraal orgaan voor de inbeslagnameming en verbeurdverklaring te vervullen aan de heer De Geyndt J., griffier-hoofd van dienst bij de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT