Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 november 2021

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 21 november 2021, is via intra federale mobiliteit benoemd in de klasse A3 met de titel adviseur bij de gemeenschappelijke steundienst bij het College van Hoven en rechtbanken, de heer Maes K., adviseur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT