Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 juni 2021

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 13 juni 2021, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de graad van griffier bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, mevr. Thomaes L.;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT