Rechterlijke beslissing, Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, 2021-12-06

JurisdictionBélgica
Judgment Date06 décembre 2021
ECLIECLI:BE:COHSAV:2021:DEC.20211206.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:COHSAV:2021:DEC.20211206.1
CourtCommissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Docket NumberBM20-1-1144
De Commissie nam kennis van - het verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 11 februari 2020, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een onbepaalde hoofdhulp, voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad - de mail van 25 mei 2020 waaruit blijkt dat de verzoeker bijgestaan wordt door het CAW ..., bevestigd op 27 juli 2021 voor de (hoofd)hulp - de mail van 11 februari 2021 waarbij de verzoeker vraagt om de toekenning van een noodhulp - de woonplaatskeuze van 15 februari 2021 bij de dienst slachtofferhulp van het CAW ...; - de keuze voor de Nederlandse taal voor het voeren van de noodhulpprocedure op 15 februari 2021, bevestigd op 27 juli 2021 voor de (hoofd)hulp; - de beslissing van 5 mei 2021 waarbij aan de verzoeker een noodhulp ten bedrag van 3.481,10 euro toegekend werd; - de mail van 20 juli 2021 waarin gevraagd werd om het dossier hoofdhulp te activeren; - de bijkomende informatie overgemaakt op 20 en 27 juli en 2 augustus 2021; - de uitgevoerde onderzoeksinstructies; - het verslag opgemaakt door de verslaggever op 19 augustus 2021 overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van het K.B. van 18 december 1986; - de betekening van het verslag aan de Minister van Justitie die op 24 augustus 2021 meedeelde geen advies te zullen verstrekken; - de schriftelijke reactie van verzoeker, neergelegd op 30 september 2021; - de regelmatige kennisgevingen aan de partijen van de procedurestukken en van de rechtsdag vastgesteld op 21 oktober 2021. De Commissie hoorde op haar openbare zitting van 21 oktober 2021 de verslaggever in het verslag over de feitelijke toedracht van de zaak en over de middelen van de partijen. Aangezien de verzoeker niet wenste te worden gehoord, werd hij niet uitgenodigd. De Minister van Justitie is evenmin verschenen noch iemand voor hem. Deze zitting vond plaats per videoconferentie overeenkomstig artikel 34sexies van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, zoals gewijzigd door artikel 109 van de wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie. I. Feiten De verzoeker werd op 6 januari 2020 omstreeks 21u te ... in een park gelegen naast zijn hotel (R. P.) slachtoffer van een (grijp)diefstal met geweld door twee mannen waarbij hij met een mes bedreigd werd. Hij werd niet geslagen. De dieven maakten baar geld buit (750 euro), een portefeuille met betaalkaarten, een gouden ketting en een ring. II. Vervolging De verzoeker...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT