Rechterlijke beslissing, Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, 2021-04-02

CourtCommissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Judgment Date02 avril 2021
ECLIECLI:BE:COHSAV:2021:DEC.20210402.14
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:COHSAV:2021:DEC.20210402.14
Docket NumberM16-1438-1
COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP
AAN SLACHTOFFERS VAN
OPZETTELIJKE GEWELDDADEN
EN
AAN DE OCCASIONELE REDDERS
------
M 16-0947-1
Beslissing van 2 april 2020
De eerste kamer van de Commissie, samengesteld uit:
mevrouw C. DELESIE, voorzitter,
mevrouw N. VERBEEST en mevrouw M. PIERAERTS, leden,
bijgestaan door de heer B. VAN BEURDEN, plv. secretaris,
spreekt de volgende beslissing uit in de zaak van:
de heer Joeri X.
geboren op ../../1988
De Commissie nam kennis van:
- het verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 26 juli 2016
waarbij verzoeker, vertegenwoordigd door mr. Johan De H., advocaat bij de balie te ..., om
de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een
opzettelijke gewelddaad;
- de uitgevoerde onderzoeksinstructies;
- het verslag opgemaakt door de verslaggever op 29 juli 2019 overeenkomstig de artikelen
11 en 12 van het K.B. van 18 december 1986;
- de betekening van het verslag aan de Minister van Justitie waarop deze op 30 juli 2019
meedeelde geen advies te zullen verlenen;
- de schriftelijke reactie van verzoeker, neergelegd op 23 oktober 2019.
De Commissie hoorde op haar openbare zitting van 30 januari 2020 de verslaggever in het verslag
over de feitelijke toedracht van de zaak en over de middelen van de partijen.
Aangezien verzoeker niet wenste te worden gehoord, werd hij niet uitgenodigd.
De Minister van Justitie is evenmin verschenen noch iemand voor hem.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT