Rechterlijke beslissing, Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, 2021-04-02

JurisdictionBélgica
CourtCommissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Judgment Date02 avril 2021
ECLIECLI:BE:COHSAV:2021:DEC.20210402.14
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:COHSAV:2021:DEC.20210402.14
Docket NumberM16-1438-1
De Commissie nam kennis van - het verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 26 juli 2016 waarbij verzoeker, vertegenwoordigd door mr. Johan De H., advocaat bij de balie te ..., om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad - de uitgevoerde onderzoeksinstructies - het verslag opgemaakt door de verslaggever op 29 juli 2019 overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van het K.B. van 18 december 1986 - de betekening van het verslag aan de Minister van Justitie waarop deze op 30 juli 2019 meedeelde geen advies te zullen verlenen; - de schriftelijke reactie van verzoeker, neergelegd op 23 oktober 2019. De Commissie hoorde op haar openbare zitting van 30 januari 2020 de verslaggever in het verslag over de feitelijke toedracht van de zaak en over de middelen van de partijen. Aangezien verzoeker niet wenste te worden gehoord, werd hij niet uitgenodigd. De Minister van Justitie is evenmin verschenen noch iemand voor hem. I. Feiten Verzoeker (c.q. zijn raadsman) vat de feiten van 1 mei 2010 te ... in het verzoekschrift samen als volgt: Verzoeker werd het slachtoffer van opzettelijke slagen en verwondingen; Verzoeker werd door Jiri Z. en Alia W. zeer zwaar gemolesteerd tijdens een uitgaansnacht (kroegentocht) in het centrum van Aarschot; Zonder dat hiertoe een concrete reden of zelfs maar aanleiding bestond, werd verzoeker op straat door de voornoemde personen aangevallen, geslagen en gestampt; Verzoeker benadrukt dat hij door de daders werkelijk werd getroffen overal waar zij hem maar raken konden; Verzoeker liep kwetsuren op over gans zijn lichaam, van zijn hoofd over zijn lichaam en ledematen; hij werd gekwetst aan zijn aangezicht, zijn handen en zijn knie; Verzoeker is tot op vandaag nog steeds niet hersteld van deze kwetsuren en houdt aan de feiten o.m. een blijvende invaliditeit van 5 % over. II. Vervolging Bij vonnis dd. 10 januari 2012 van de rechtbank van eerste aanleg te ... werd onder meer de volgende tenlastelegging bewezen geacht in hoofde van Jiri Z. (°1991) en Alla W. (°1990) en waarvoor de eerste veroordeeld werd tot 8 maanden gevangenisstraf met uitstel en de tweede tot een werkstraf van 46 uren: "A. te ... op 1 mei 2010,: Opzettelijk verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan X. Joeri, met de omstandigheid dat de slagen of verwondingen een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben gehad. " Op burgerlijk gebied werden de twee beklaagden in solidum...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT