Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd., de 26 avril 1999

Artikel 1. In artikel 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd, wordt een punt 30° toegevoegd, dat luidt als volgt :

" 30° de door de logopedisten verleende verstrekkingen, zoals ze worden omschreven in bijlage bij dit besluit. ".

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 26 april 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen zijn, ieder voor wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 april 199.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken,

Mevr. M. DE GALAN

De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,

K. PINXTEN

BIJLAGE.

Art. N. Bijlage. Invoeging van een bijlage bij het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd.

Door logopedisten verleende hulp, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd.

" Artikel 1. § 1. Worden geacht tot de bevoegdheid van de logopedisten (R) te behoren :

771470 - 771481

Logopedisch bilan met schriftelijk verslag minstens

bevattend een analyse van de taal-, spraak- of

stemstoornissen aan de hand van de uitgevoerde proeven

en een voorstel van logopedisch behandelingsprogramma R 35

Voor de verstrekking 771470 - 771481 kan een verzekeringstegemoetkoming worden verleend op voorwaarde dat :

- ze wordt verricht door een logopedist die voldoet aan de voorwaarden opgenomen in § 8 van dit artikel;

- de rechthebbende een taal-, spraak- of stemstoornis heeft waarvan de behandeling door de verzekering ten laste wordt genomen;

- ze wordt verricht ingevolge een verzoek en op voorschrift van een geneesheer, specialist voor otorhinolaryngologie, voor neurologie, voor neuropsychiatrie, voor psychiatrie, voor neurochirurgie, voor inwendige geneeskunde of voor kindergeneeskunde;

- ze wordt gevolgd door een door de verzekering ten laste genomen logopedische behandeling.

De verstrekking wordt geattesteerd samen met de logopedische behandelingszittingen en maximum twee keer per kalenderjaar : ze mag niet worden gecumuleerd met een individuele of collectieve behandelingszitting dezelfde dag verricht.

771433 - 771444

Individuele logopedische...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT