Ministerieel besluit tot vaststelling van de nationale rassencatalogus voor groentegewassen in uitvoering van het koninklijk besluit van 10 september 1981 betreffende de handel in groentezaad. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 15-10-1994 en tekstbijwerking tot 30-01-1996), de 26 août 1994

(opgeheven)

Wijziging(en)

---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------MINISTERIEEL BESLUIT VAN 05-01-1996 GEPUBL. OP 30-01-1996

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT