10 NOVEMBER 2009. - Koninklijk besluit houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 58/2 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparende investeringen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 13 januari 2009 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009, inzonderheid op artikel 2.25.6;

Overwegende dat op het programma 58/2 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 een provisioneel vastleggingskrediet van 12.152.000 euro en een provisioneel vereffeningskrediet van 2.917.000 euro zijn ingeschreven, onder meer bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven met betrekking tot energiebesparende investeringen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 juli 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 24 september 2009;

Op de voordracht van Onze Minister van Klimaat en Energie en van Onze Staatssecretaris voor Begroting,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een vastleggingskrediet van 12.152.000,00 euro en een vereffeningskrediet van 2.917.000,00 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 58/2 (basisallocatie 58.21.01.00.01) van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 en worden verdeeld overeenkomstig de volgende tabel :

Articles légauxWettelijke artikelsActivitésActiviteitenAllocations de base (et check digits)Basisallocaties(en check digits)DCKOCrédits dissociés (en euros) - Gesplitste kredieten (in euro) DépartementsDepartementenDivisionsAfdelingenProgrammesProgramma'sSection 25 : SPF Santé publiqueSectie 25 : FOD Volksgezondheid25401274.22 01CE/VKCL/VE376.622,80 euro 116.160,00 euro Section 12 : SPF JusticeSectie 12 : FOD Justitie12400274.00.15CE/VKCL/VE6.075.377,20 euro 1.512.735,80 euro Section 17 : Police fédéraleSectie 17 : Federale...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT