29 NOVEMBER 2010. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-58-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparende investeringen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 december 2009 houdende algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010, inzonderheid op het artikel 2.25.6;

Overwegende dat op het programma 25-58-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 een provisioneel vastleggingskrediet van 12.152.000 euro en een provisioneel vereffeningskrediet van 2.917.000 euro zijn ingeschreven, onder meer bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven met betrekking tot energiebesparende investeringen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 oktober 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 18 november 2010;

Op de voordracht van Onze Minister van Klimaat en van Onze Staatssecretaris voor Begroting,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een vastleggingskrediet van 12.035.840,00 euro en een vereffeningskrediet van 2.800.840,00 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 58/2 (basisallocatie 58.21.01.00.01) van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 en worden verdeeld overeenkomstig de volgende tabel :

Wettelijke artikelenArticles légauxActiviteitenActivitésBasisallocaties (en check digits)Allocations de base (et check digits)KODCGesplitste kredieten(in euro)Crédits dissociés (en euros)DepartementenDépartementsAfdelingen -DivisionsProgramma'sProgrammesSectie 13 : FOD Binnenlandse ZakenSection 13 : SPF Affaires intérieures13400274.00.15.81VK/CE1.500.000,00 euro VE/CL400.000,00 euro Sectie 18 : FOD FinanciënSection 18 : SPF Finances18400274.00.15.35VK/CE1.000.000,00 euro VE/CL551.000,00 euro Sectie 12 : FOD JustitieSection 12 : SPF Justice12400274.00.15.32VK/CE5.000.000,00 euro VE/CL642.264,20 euro Sectie 32 : FOD EconomieSection 32 : SPF Economie32212074.22.15VK/CE1.200.000,00 euro VE/CL470.719,25 euro Sectie 04 : FOD P & OSection 04 : SPF P & O04210174.22.15VK/CE400.000,00 euro VE/CL140.000,00 euro Sectie 17 : Federale PolitieSection...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT