7 MEI 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 augustus 1985 tot oprichting van een Hoge Raad en van Provinciale Commissies voor het voorkomen van misdadigheid

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 augustus 1985 tot oprichting van een Hoge Raad en van Provinciale Commissies voor het voorkomen van misdadigheid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 december 1988, van 31 januari 1991 en van 12 maart 1993;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 juli 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 12 oktober 2001;

Gelet op de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende de prioriteit gegeven door de Federale Regering aan criminaliteitspreventie in het kader van een integraal veiligheidsbeleid en overwegende de dringende noodzakelijkheid om een representatieve en efficiënte overlegstructuur op te richten tussen de gemeenschappen, de gewesten en de Federale Staat;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 augustus 1985 tot oprichting van een Hoge Raad en van Provinciale Commissies voor het voorkomen van misdadigheid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 december 1988, vervangen bij het koninklijk besluit van 31 januari 1991 en aangevuld bij het koninklijk besluit van 13 maart 1993, wordt vervangen als volgt :

Artikel 1. Teneinde de Regering van advies te dienen in haar beleid inzake criminaliteitspreventie en teneinde een overlegorgaan op te richten voor de bepaling van een geïntegreerd beleid inzake criminaliteitspreventie, wordt een Hoge Raad voor criminaliteitspreventie opgericht, hierna « Hoge Raad » genoemd.

De Hoge Raad staat onder het voorzitterschap van de Minister van Binnenlandse Zaken of van een door deze gemachtigde ambtenaar.

De Hoge Raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de federale, gemeenschaps- of gewestministeries of hun afgevaardigden die een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot het voorkomen van criminaliteit, uit vertegenwoordigers van de federale en de lokale politie, vertegenwoordigers van de Provinciegouverneurs en vertegenwoordigers van de wetenschapswereld specifiek werkzaam rond criminaliteitspreventie.

Vertegenwoordigers uit andere betrokken kringen kunnen als individueel lid worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT