Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. - Koninklijke Sterrenwacht van België. - Konin

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. - Koninklijke Sterrenwacht van België. - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Benoemingen. - Wervingen

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

Benoemingen

(Wervingen ingevolge de publicatie der drie vacatures in het Belgisch Staatsblad van 11 september 2002)

Bij koninklijk besluit van 7 september 2003 wordt de heer D'Hoore, Baudouin, licentiaat in de geschiedenis, voor een mandaat van twee jaren benoemd tot attaché in een betrekking van het "Algemeen Rijksarchief" van de personeelsformatie van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

Bij koninklijk besluit van 7 september 2003 wordt Mevr. Six, Caroline, licentiate in de geschiedenis, voor een mandaat van twee jaren benoemd tot attaché in een betrekking van het "Algemeen Rijksarchief" van de personeelsformatie van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

Bij koninklijk besluit van 7 september 2003 wordt de heer Dubois, Sébastien, doctor in de geschiedenis, houder van het diploma van licentiaat in de geschiedenis, voor een mandaat van twee jaren benoemd tot assistent in een betrekking van het "Rijksarchief in de Provinciën" van de personeelsformatie van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Benoeming

(Werving ingevolge de publicatie der vacature in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2002)

Bij koninklijk besluit van 11 juli 2003 wordt de heer Roose, Patrick, licentiaat in de wetenschappen (groep dierkunde) voor een mandaat van twee jaren benoemd tot attaché bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT