Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectmedewerkers Personeel & Organisatie (m/v) (niveau A) voor de FOD P & O (ANG08814) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangele

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectmedewerkers Personeel & Organisatie (m/v) (niveau A) voor de FOD P & O (ANG08814)

Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste plaats verscheidene geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximumaantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Deze personen worden er enkel in opgenomen op hun vraag en voor zover zij een attest hebben voorgelegd waarin hen de hoedanigheid van persoon met een handicap wordt toegekend. De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst, blijven hun rangschikking behouden zonder beperking in de tijd.

Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van indiensttreding o.a. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat.

Toelaatbaarheidsvereisten :

  1. Vereiste ervaring op 14 april 2008 : minimum twee jaar relevante professionele ervaring als projectmedewerker in minstens ÈÈn van de volgende P & O processen : rekrutering en selectie, personeelsplanning, personeelsontwikkeling, kennismanagement, organisatieontwikkeling, diversiteitsbeleid, welzijn op het werk, e-HR, loopbaanbeleid, beloningsmanagement. Uw ervaring binnen ÈÈn of meerdere van bovenvermelde domeinen moet zich situeren op inhoudelijk vlak en niet louter beperken tot een administratief ondersteunende of puur organisatorische rol.

  2. Vereiste diploma's op 14 april 2008 :

- diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voorzover de studies ten...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT